Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x
Dalsiat

Проект „Добри и безопасни условия на труд”

22 Jun 2018

 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”
Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места

ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.008- 2271-C01
ПРОЕКТ „ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА В ЕВРОПЕЙСКИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Изпълнител: „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ – Д-Р ЯКИМОВА 2011” ООД – гр. Враца


Главна цел: Подобряване на работната среда, чрез осигуряване на добри, безопасни и здравословни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на заетост, конструктивна промяна в управлението на човешките ресурси .
Чрез нови иновационни практики да се постигне съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, удължаване на социалното включване на индивида и подобряване на условията на труд.
След приключване на Проекта, усъвършенстването на управлението на човешките ресурси и подобрените условията на труд, ще създадат предпоставки за повишаване нивата на устойчива заетост, запазване на работните места и повишаване на производителността на труда.

Обща стойност: 105 184,00 лв.
Европейско финансиране: 89 406,40 лв.
Национално съфинансиране: 15 777,60 лв.

Период на изпълнение: 12 месеца (01.06.2017 – 01.09.2018)


Една посока много възможности!
Проект: „НА РАБОТА В „ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ ”, Договор № BG05M9OP001-1.008-2271-C01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. http://www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – Д-Р ЯКИМОВА 2011” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.