Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x
Dalsiat

Проект „Ново работно място 2015”

13 Oct 2017

 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места

ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.003- 3139-C01
ПРОЕКТ
„НА РАБОТА В „ГАЛИЛЕО. БГ” АД – ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ”

Изпълнител: „ГАЛИЛЕО. БГ” АД – гр. София

Главна цел: Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, за 4 безработни и неактивни лица, чрез инвестиране в обучение по ключова компетентност 2 „Английски език“, който да прилагат в реални условия на пазара на труда.
Безвъзмездната финансова помощ стимулира работодателя да оборудва изцяло новите работни места, финансира възнагражденията на новоназначените лица за времето на Проекта.
След приключване на дейностите на постоянна заетост остава 50% от целевата група, с което Бенефициента ще окаже съществен принос за устойчивост на работните места.

Обща стойност: 85 953,74 лв.
Европейско финансиране: 73 060,68 лв.
Национално съфинансиране: 12 893,06 лв. .

Период на изпълнение: 12 месеца (01.08.2017 – 01.08.2018)


Една посока много възможности!
Проект: „НА РАБОТА В „ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ ”, Договор № BG05M9OP001-1.003-3139-C01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. http://www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГАЛИЛЕО.БГ”АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.