Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x
Dalsiat

Проект „Ново работно място 2015”

29 Jul 2018

 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места

ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.003- 3139-C01
ПРОЕКТ
„НА РАБОТА В „ГАЛИЛЕО. БГ” АД – ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ”

Изпълнител: „ГАЛИЛЕО. БГ” АД – гр. София

С изпълнението на проекта се постигна подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, за 4 безработни и неактивни лица, чрез инвестиране в обучение по ключова компетентност 2 „Английски език“, който да прилагат в реални условия на пазара на труда. С безвъзмездната финансова помощ бяха оборудвани изцяло новите работни места и финансира възнагражденията на новоназначените лица. Осигурена е постоянна заетост целевата група, което е съществен принос за устойчивост на работните места.

Обща стойност: 85 953,74 лв.
Европейско финансиране: 73 060,68 лв.
Национално съфинансиране: 12 893,06 лв. .

Период на изпълнение: 12 месеца (01.08.2017 – 01.08.2018)


Една посока много възможности!
Проект: „НА РАБОТА В „ГАЛИЛЕО.БГ”АД - ПРЕСТИЖ И СИГУРНОСТ ”, Договор № BG05M9OP001-1.003-3139-C01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. http://www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГАЛИЛЕО.БГ”АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.